Skräddarsy ditt drömboende

Ritar du ditt eget hus så kan det levereras som byggsats, stomrest och färdigt utvändigt eller nyckelfärdigt.

Köparen kan alltid välja hur han vill ha sitt hus levererat. LJN-Hus överlämnar huset som byggsats, stomrest och färdigt utvändigt eller nyckelfärdigt. LJN-Hus är gärna med hela vägen till färdigt hus!

I ett läge där du som köpare helt vill designa ditt eget boende går processen till enligt följande: Om ni redan har utarbetade skisser prissätts detta, eller kanaliserar LJN-Hus dina önskemål och förutsättningar till en skiss på hur du vill ha ditt drömboende. Väl överens, prissätts detta och byggprocessen är igång. I priserna du ser här på hemsidan ingår endast byggsats. Stomresning, markarbeten, platta på mark, kran, el, byggställning och färdigställandearbeten tillkommer.

Vi gör så här!

1. Första mötet

Denna kontakt sker lättast på er nya tomt, där görs en enkel bedömning av mark, läge och andra saker som kan påverka huset. Det är också alltid lättare att ta fram en bra produkt om man sett förutsättningarna i verkligheten. Viktig info som är bra att ha tillhands är planbestämmelser, gärna nybyggnadskarta om man hunnit ta fram den. Vi diskuterar era planer och förutsättningarna för ert husprojekt.

#stop

2. Skiss och ritningsarbete

Om det inte finns någon befintlig skiss/ritning så går vi vidare med att rita upp ett hus som motsvarar era önskemål och förväntningar, det är inte ovanligt att huset ritas om inte bara en gång. Färdig skiss utgör underlag för vidare offert och anbud.  Väljer ni att fullfölja processen och köpa huset av LJN-Hus så bjuder vi på skissarbetet.

#stop

 

3. Offert och anbud

Vi tar fram ett pris för ert nydesignade hus.  LJN-Hus kan även ta in anbud på entreprenaden och sammanställa det i en total produktionskalkyl.

#stop

 

4. Bank

Produktionskostnadskalkylen tas sedan med till er bank.

#stop

 

5. Köpeavtal

Vi upprättar ett köpeavtal och en betalningsplan som undertecknas. Köpeavtalet är en förutsättning för att ta fram bygglovshandlingar och kunna gå vidare i processen.

#stop

 

6. Ordererkännande

Efter mottagande av signerat köpeavtal och betalningsplan får du ett ordererkännande

#stop

 

7. Bygglovsansökan

Till bygglovsansökan behövs det en nybyggnadskarta som beställs av köparen, detta bör ske så tidigt som möjligt. På kartan ritar LJN-hus in placeringen av ert hus. LJN-Hus upprättar bygglovsritning med planer, sektioner samt alla fasadritningar. Vi tar även hänsyn till lämplighet och tillgänglighet mm. I bygglovsansökan måste köparen välja/utse en kontrollansvarig som har godkänd behörighet. Kontrollansvarig ska upprätta en kontrollplan inför det tekniska samrådet. Dessa handlingar samt en ifylld ansökan om bygglov skickar LJN-Hus till köparen för underskrift som sedan skickar det till stadsbyggnadskontoret/byggnadsnämnden.

#stop

 

8. Kök, klädvård och garderober

Vi samarbetar med snickerier som tar fram skräddarsydda lösningar till våra egna projekt. De bygger kök, garderober, garderobsinredningar och trappor av högsta kvalitet. Passar inte detta så finns underlag för att du själv skall kunna vända dig till den köksproducent du önskar, samma gäller självklart för garderoberna.

#stop

 

9. Checklista prisjustering

Diverse turer mellan LJN-Hus och köpare som sker angående önskemål och ändringar prissätts av LJN-Hus och godkänns av köparen innan produktionen startar.

#stop

 

10. Bygglov beviljat

Köparen bevakar och följer upp att bygglovet beviljas. När beviljat bygglov är klart skickas en kopia av bygglovet till LJN-Hus som sedan fortsätter processen framåt.

#stop

11. Entreprenadkontrakt

Entreprenadkontrakt ska upprättas och tecknas med entreprenörer.

#stop

 

12. Utstakning – utsättning av hus

Köparen beställer nu utsättning av sitt hus.

#stop

 

13. Leveransbekräftelse

Efter inkommen underskriven slutlig beställning bekräftar LJN-Hus leveranstid, i samråd med fabrik, köpare och entreprenörer.

#stop

 

14. Byggsamråd

Kommunen kallar köparen (byggherren) och kontrollansvarige till ett tekniskt samråd, som är ett obligatoriskt möte före byggstart. Till mötet ska bland annat arbetsmiljöplan, kontrollplan, energiberäkning, konstruktionsritning och färdigställandeförsäkring tas med av köparen inför samrådet. Innan byggnationen får påbörjas krävs ett startbesked. Utgångspunkten för beslutet är vad som avhandlats vid det tekniska samrådet. Kommun kommer att vilja göra ett så kallat platsbesök under byggtiden för att underlätta inför slutsamråd som också sker på plats.

#stop

 

15. Bankgaranti/Spärrförbindelse

Köparen kontaktar sin bank och begär spärrförbindelse till LJN-Hus och entreprenörerna. Måste vara LJN-Hus tillhanda 7 veckor innan husleverans. OBS: Först när spärrförbindelsen är oss tillhanda kan byggprocessen fortsätta.

#stop

 

16. Grund och markarbeten

Schakt- och grundarbeten kan påbörjas i samband med att grundritningar erhållits och att utstakning är genomförd.

#stop

 

17. Husleverans

Direktleveranserna kommer till byggplats enligt särskild tidplan.

#stop

 

18. Byggtiden

Byggtiden beror på husets storlek och utformning. Exakt byggtid erhålls i entreprenadkontraktet. Stor hänsyn måste tas till faktorer som uttorkning samt att tid ges till alla inblandade entreprenörer. Någon gång under byggtiden kommer byggnadsnämnden göra sitt arbetsplatsbesök. Vi provtrycker huset när det är stomrest för att säkerhetsställa tätheten. Detta sker innan överlämning till kontrakterad snickare för färdigställande invändigt

#stop

 

19. Byggmöten

Byggmöten hålls kontinuerligt. Dessa byggmöten kallar entreprenörerna till när de olika momenten ska gås igenom. Beslut tas av ytskikt som kakel, klinker, färg och tapet. Elmöte hålls med elentreprenören när huset är upprest och alla innerväggar är monterade och beklädda på en sida. El kalkyleras efter svensk standard som referens men önskas ytterligare kundanpassningar så tas detta upp på elmötet och mellanskillnaden debiteras beroende på köparens val.

#stop

 

20. Kontroll innan slutbesiktning

Det är bra att göra en egenkontroll några veckor innan kommande slutbesiktning för att säkerhetsställa att allt löpt på som planerat.

#stop

 

21. Slutsamråd-slutbesked-Inflyttning

I samband med slutbesiktningen meddelar köparen byggnadsnämnden att byggprojektet börjar bli klart. Byggnadsnämnden kallar till ett slutsamråd. Slutsamråd hålls med kontrollansvarig, byggherre och berörda entreprenörer. När huset är besiktat av kommun och är godkänd utfärdas ett slutbesked, det är då dags att flytta in.

#stop

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy